Spørsmål og svar

Er du interessert i å bruke Storheia Arena til et større arrangement og lurer på hva som er lov og ikke lov?

Interessert i å bruke Storheia Arena?

Leie av Ørnheihytta

Dersom du leier Ørnheiahytta er det Hadsel Rødekors, som er ditt kontaktpunkt.

Kontakt: Hadsel Røde Kors
E-post: rodekors.hadsel@gmail.com
Facebook: facebook.com/ornheihytta/

Spørsmål og svar

Kan jeg kjøre opp nå som det er lagt asfalt?

Veien er registrert som skogsvei/bruksvei og veien er privat. Det er de private grunneierne som bestemmer ferdselen på denne veien. Normal forsikring dekker heller ikke uhell som skjer i utmark.

De som har næringsinteresser langs denne strekningen har tillatelse til å kjøre. F.eks så er det Norkring som drifter masta på Storheia og de har en rekke underleverdører som utfører arbeided der oppe på sine vegner.

Fartsgrensen er 30 km/t og kjøretøy skal ta hensyn og vike for mye trafikanter.

Det er mulig å søke om tillatelse til å kjøre opp i forbindelse med arrangement, ved å bruke dette søknadsskjemaet.

Kommer jeg meg opp med rullestol?

Ja det gjør du. Stort sett alle elektriske rullestoler kommer seg gjennom «luka» i porten. Ulike rullestoler har blitt testet med ulik vekt. På det bratteste partiet er det 16 graders stigning og de fleste nyere rullestoler har klart dette fint. Noen har valgt å kjøre helt opp til toppen, mens andre valgte Ørnheihytta som siste stopp. Det er på Ørnheihytta vi vurdere det som mest fornuftig å få etablert lader til rullestol. På sommrene er denne hytta ofte bemannet og tilbyr enkel servering i flotte omgivelser.

Følg Ørnheihytta på Facebook: https://www.facebook.com/ornheihytta/

Kan det blir flere enn fem arrangementer?

Det blir maks fem større arrangementer i året. Søknader om arrangement blir vurdert og besluttet av styringsgruppen. På sikt vil dette gjøres av en egen driftsorganisasjon.

Det har vært et skriftlig krav fra grunneierne at det ikke skal være mer enn fem store arrangementer, og den oppfatningen deler vi.

Det er også mulig å ha mindre arrangement i området. Ved interesse; bruk dette søknadsskjemaet eller kontakt prosjektleder. 

Hvem skal bestemme hvilke arrangementer som skal få lov til å være blant de fem?
Det vil være en styringsgruppe hvor kommunen, grunneiere og frivillige organisasjoner vil være representert, som tar stilling til dette. Det skal opprettes en egen organisasjon som på sikt skal håndtere slike henvendelser.
Hvor mye penger har Hadsel kommune brukt på dette?
Hadsel kommune har brukt kr 500.000, – på dette prosjektet. De resterende midlene er støtte fra lokalt næringsliv og virkemiddelapparat.
Hvor store inngrep er det som må gjøres?
Grunnarbeid i form av tilrettelegging for asfaltering av veien fra Husby til Storheia. Grunnarbeidet består av å lage stikkrenner, nye grøfter og masseutskifting. Dette ble gjort vinteren og våren 2019. Selve asfalteringen ble ferdigstilt sommeren 2019.

Utover dette vil det kun settes ut benker langs veien, det vil opprettes ulike utsiktsposter og utsiktspunkter. Alle tiltak skal være reversible og de skal harmonere med omgivelsene.

Videre ønsker vi å bruke teknologi for å skape opplevelser og disse vil ikke føre til vesentlig inngrep i naturen.

Kan det bli aktuelt at prosjektet blir enda større, gondolbane og lignende som har vært nevnt tidligere?
Nei, det har ikke vært diskutert eller aktuelt som en del av dette prosjektet. Det ville blitt et helt annet prosjekt og ikke noe vi kommer til å ta initiativ til. Vi har ønsket å få til noe som er bærekraftig og rettet mot folkehelse og da blir det ikke naturlig å snakke om gondol.
Hvordan blir finansieringen videre?
Vi skal fortsette å selge benker som skal settes ut langs løypa og det skal søkes midler fra mange forskjellige offentlig- og private virkemiddelapparat som har støtteordninger som passer til tiltakene vi ønsker å gjennomføre.
Hvordan skal dere tilrettelegge for funksjonshemmede?

Det vi ønsker er å tilrettelegge med hvilepunkter, benker, utsiktsposter med sittemuligheter, og gjerder på bratte partier som vil gi støtte. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være representert i styringsgruppa og vi vil gå i dialog med dem for å få innspill til hva vi bør gjøre på dette området. Vi vil nå så mange brukergrupper som mulig gjennom medvirkningsturneen, og vi gjerne tar i mot innspill. Du kan sende oss innspill i denne lenken.

Kan dere love at alle arrangementene vil være bærekraftige?
Det er et viktig mål at alle arrangementer som holdes på Storheias oppløpsside skal være miljøfyrtårnsertifisert, eller en annen type miljøsertifisering. Det er eksempler på arrangører, internasjonale for eksempel, som jobber med bærekraft og miljø uten å være miljøfyrtårnsertifiserte. De kan være sertifiserte på en annen måte, men det er noe vi må gå inn og se på og vurdere ved hver enkelt søknad.
Hvordan vil prosjektet påvirke dagens bruk av Storheia?
De nye gruppene som får tilgang til fjellet ved at vi oppgraderer veien, vil ikke gå på bekostning av de som bruker fjellet allerede. Den oppgraderte veien supplerer alle de tilkomstmulighetene og bruken som eksisterer i dag. Den eventuelle økte veksten i bruk av fjellet, vil bli styrt mot et område av fjellet som tåler bruken bedre.
Hvilke avtaler gjelder for Røde Kors sin hytte (Ørnheihytta)?
Røde Kors-hytten står på en festet tomt på totalt 1500m2. Det betyr at Røde Kors leier tomten huset står på. De leier i prinsippet tomten så lenge de ønsker det hos grunneier. Tomten ligger på felles utmark hvor totalt 14 andre grunneiere har rettigheter.
Hva mener vi med Arena? Er det snakk om et svært anlegg og store installasjoner?
Til det er svaret nei. Vi kunne sagt Destinasjon Storheia som annet navn, men det rommer ikke tilgjengelighet for alle, og at man skal kunne bruke løypa så langt som man klarer etter sine forutsetninger. Arena handler om at det er et sted å utfolde seg fysisk og med idrettsarrangement. Vi kommer ikke til å støtte større installasjoner eller bygninger på Storheia annet enn nødvendige toalettfasiliteter, avfallshandtering som skal passe inn i naturen på veien opp. Fjellet skal se like fint ut etter det er brukt til et arrangement, som før.

Vi har ikke et ønske om mer trafikk enn dette, vi er enige med grunneierne i at det må være maks 5 arrangement. Trafikken under disse gjennom bommen må være nødvendig trafikk for å arrangere idretts eller kulturarrangement. Det vil ikke bli åpnet for allmenn ferdsel av biltrafikk og lignende kjøretøy.

Hvorfor ikke kjøre turistbusser opp?
Det vil være helt i strid med selve kjernen i prosjektet, vi ønsker en klar folkehelseprofil der folk kan gå, rulle, gå på ski, sykle og lignende. På en bærekraftig måte. Dersom reiselivsnæringen vil benytte seg av Storheia Arena må det skje i tråd med konseptet. Det skal være grønt og bærekraftig.
Hvor kan jeg komme med innspill til dette prosjektet?

Du kan sende inn innspill i denne lenken eller send e-post til: storheiaarena@hadsel.kommune.no.

Adresse

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 971 92 844
Daniel Sowe
Næringssjef